Saturday, July 16, 2011

ຢາ ຫວ້ານຊັກມົດລູກ (ສູດ 1 )

                                               ຢາ ຫວ້ານຊັກມົດລູກ (ສູດ 1 )

¦½ÀÎÈ °øɨò¤
§È¸¨À숺¤°ò¸²ñນ­  ìö©±É¾  ìö©»º¨¹È¼¸µíນ­  À»ñ©Ã¹ÉÎɾÀºò¡Àຕັ່¤ªô¤  ºôý´¢œ­ນ
°ò¸Îɾ§÷È´§ˆ­ນ
´ö©ìø¡¦ö´®øນ­Á¢¤Á»¤  ©ñ®¡…­ນÃນ­ê†ìñ®  ùɣ¸¾´¦÷­ນêëó꾤À²©  À»ñ©Ã¹É´ó­
ນÕ¹ìÒìˆນເປັນê¿´½§¾©   Á¡É¯ñນ­¹¾À숺¤Ä¸êº¤  ¹­ນ¾¸Ãນ­Àºò¡   ¯¸©¯½¥¿À©õºນ­ªö¡¢¾¸  ì󩦽©¸¤êະ¸¾ນ­  À»ñ©Ã¹É§Èº¤£º©³ò©¡½§ñ®
 ²¾¨Ãນ­ 7 ¸ñນ
ສູດແຟນຮັກ ແຟນຫລົງ­
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
.

No comments:

Post a Comment