Saturday, July 16, 2011

Health supplementary tonic (red box) Morseng Brand

Health supplementary tonic (red box)

Description: Health Supplementary
Promotes balance of the body

This is advanced formula which nourished and promotes balance of the body 7 times better than Health Supplementary Formula2 (Yellow Box).

Properties
1. Promotes beautiful complexion,restore the skin condition and maintain skin youthfulness and softness.
2. Brain Sysptoms caused by sontracted blood vessel in brain,paralysis,Alxheimer,Parkinson's disease Which bring dizziness,trouble with walking and speakin,weak hands and feet and drowsiness will be relieved.
3. The symptoms of enlarged prostate gland include need to void the urine frequently, pass the urine difficulty and painfully, This formula will relieve such symptoms.
4. The symptoms of liver infection or cirrhosis of the liver include pale,weakness,appetite loss,indigestion,foul urine and also be some abdominal pain will be relieved.
5. Health supplementary (Red Box) is suitable for all age and gender. People wirh poor health and weakness will be in better condition,releve from symptoms and improve the health when take health supplementary continuously for one week.

ຢາ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ ( ກ່ອງແດງ )

²½ìñ¤´½¹ñ©¦½¥ñນ­Á¹È¤§ó¸ò©
¦¾´¾©®¿ì÷¤»ñ¡¦¾ ªñ®ºñ¡À¦®,«ö¤­Õ®óºñ¡À¦®, À®ˆºº¾¹¾ນ­, ¯º©ºñ¡À¦®, £¸¾´©ñນ­Àìõº©ªÔ, Âë¡Àìõº©¥¾¤, Â롹ö¸Ã¥,
¹ö¸Ã¥ºÈºນ­Áº, Á¹­ນ້ນ­¹­Éນ¾Àºò¡, À¥ñ®¹ö¸¢É¾¤©¼¸, º¿´½²ô¡, º¿´½²¾© ( £ö­ນº¾¨÷¦ø¤ ), ¯½¦¾©ºÈºນ­À²¨, ­ນºນ­®Ò¹ìñ®,Âë¡Âª
¦„ນ­, Â롧ñ¡, ¨È¾¤À§Ä¯À§´¾, Àìõº©Ä¹ì¸¼ນ­®Ò©ó, À¦˜ນ­Àìõº©Ãນ­¦½Ïº¤ªó®, ´õ Áì½ ªóນ­ ´ô­ນ§¾, ¹øºœ  ¹ø©ñ®, Â롧¿À»œº, ¯¸©
À´ˆº¨ª¾´»È¾¤¡¾¨, »È¾¤¡¾¨ºÈºນ­À²¨®Ò´ó¡¿ìñ¤, »È¾¤¡¾¨¢¾©²ø´£øÉ´¡ñ­ນ  ( ¡òນ­Ä©Éê÷¡²½¨¾© )
¡òນ­Ä©Éª˜¤ÁªÈÀ©ñ¡ນ­Éº¨ À«ò¤ °øɺ¾¨÷¦ø¤   Ã¹É ê¾©©ò­ນ Œນ­Õ Œ ìö´ Œ ij ( ²½ìñ¤¤¾ນ­§ó¸ò© )   ©ó¡¸È¾¡Èº¤À¹ìõº¤ 7 Àꉾ.

ยาบำรุงร่างกาย (กล่องแดง)
เป็นยาพิเศษมีฤทธิ์แรงกว่ายาบำรุงร่างกายสูตร 2 กล่องเหลือง กว่า 7 เท่า
จุดเด่นคือ
1.
ดื่มแล้วผิวพรรณสวยงาม มีน้ำมีนวล ผิวละเอียดมากขึ้น
2.
เป็นยาเสริมสร้างสมองให้แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ, อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองฝ่อ อัลไซเมอร์ พากินสัน หรือสมองมีอาการมึนงง สมองสั่งงานช้า คนที่มีอาการเดินช้าลง เดินโครง เดินเซ เหมือนคนไม่มีกำลัง ร่างกายอ่อนเพลีย ขาไม่มีแรง
3.
เกี่ยวกับต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะบ่อยๆ ปัสสาวะไม่คล่องตัว หรือปัสสาวะไม่ออก
4.
ช่วยเกี่ยวกับเรื่องตับ ตับอักเสบอย่างรุนแรง หรือตับแข็งอย่างแรง ทำให้มีอาการเพลียซีด เบื่ออาหาร เวลาทานอาหารจะมีอาการจุกที่ลิ้นปี่ ปัสสาวะเหม็นฉุน เจ็บหรือเสียวชายโครงด้านขวา
5.
ยาบำรุงกล่องแดง เป็นยาที่ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ ใครก็ตามที่มีร่างกายทรุดโทรม อ่อนเพลียมากๆ ไม่ว่าท่านจะรักษาอย่างไร อาการก็ไม่แข็งแรงขึ้น หากท่านใช้ยาบำรุงกล่องแดงเพียง 1 สัปดาห์ จะสังเกตเห็นว่า ร่างกายก็จะแข็งแรงดีขึ้นมาก
**
ยาบำรุงกล่องแดงไม่เหมือนยาบำรุงร่างกายที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด

ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 TEL :85620 2222 8597 ; 5699 9579 Mr Kham Phat

No comments:

Post a Comment