Saturday, July 16, 2011

ຢາ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ ( ກ່ອງແດງ ) TEL:2222 8597 // 5699 9579

                            ຢາ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ ( ກ່ອງແດງ )

                                  ²½ìñ¤´½¹ñ©¦½¥ñນ­Á¹È¤§ó¸ò©

¦¾´¾©®¿ì÷¤»ñ¡¦¾ ªñ®ºñ¡À¦®,«ö¤­Õ®óºñ¡À¦®, À®ˆºº¾¹¾ນ­, ¯º©ºñ¡À¦®, £¸¾´©ñນ­Àìõº©ªÔ, Âë¡Àìõº©¥¾¤, Â롹ö¸Ã¥,
¹ö¸Ã¥ºÈºນ­Áº, Á¹­ນ້ນ­¹­Éນ¾Àºò¡, À¥ñ®¹ö¸¢É¾¤©¼¸, º¿´½²ô¡, º¿´½²¾© ( £ö­ນº¾¨÷¦ø¤ ), ¯½¦¾©ºÈºນ­À²¨, ­ນºນ­®Ò¹ìñ®,Âë¡Âª
¦„ນ­, Â롧ñ¡, ¨È¾¤À§Ä¯À§´¾, Àìõº©Ä¹ì¸¼ນ­®Ò©ó, À¦˜ນ­Àìõº©Ãນ­¦½Ïº¤ªó®, ´õ Áì½ ªóນ­ ´ô­ນ§¾, ¹øºœ  ¹ø©ñ®, Â롧¿À»œº, ¯¸©
À´ˆº¨ª¾´»È¾¤¡¾¨, »È¾¤¡¾¨ºÈºນ­À²¨®Ò´ó¡¿ìñ¤, »È¾¤¡¾¨¢¾©²ø´£øÉ´¡ñ­ນ  ( ¡òນ­Ä©Éê÷¡²½¨¾© )
¡òນ­Ä©Éª˜¤ÁªÈÀ©ñ¡ນ­Éº¨ À«ò¤ °øɺ¾¨÷¦ø¤   Ã¹É ê¾©©ò­ນ Œນ­Õ Œ ìö´ Œ ij ( ²½ìñ¤¤¾ນ­§ó¸ò© )   ©ó¡¸È¾¡Èº¤À¹ìõº¤ 7 Àꉾ.
ສົນໃຈ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ

No comments:

Post a Comment