Saturday, July 16, 2011

ຢາ ສະໝຸນໄພຫນ້າຂາວ

ຢາ ສະໝຸນໄພຫນ້າຂາວ

¹¸É¾ນ­§ñ¡´ö©ìø¡ ( ¦½Ï÷ນ­Ä² Îû¾¢¾¸ )
§È¸¨¯ñ®¦½²¾®°ò¸ê†¹´º¤£Õ  ¹È¼¸µí­ນ  °ò¸Á¹É¤  °ò¸´ñ­ນ  °ò¸©¿  ê†À¡ó©¥¾¡±É¾Á©©  ±É¾ìö´
±É¾Àìõº©  ±É¾ê†À¡ó©¥¾¡µ¾£÷´Ã¹É¢¾¸ນ­ນ¸­¢œນ­  ´óນ­Õ´ó­ນ¸ນ­  §È¸¨¡½§ñ®¡É¾´Àນ­œº À¦ó´ÎɾÀºò¡Ã¹ÉÀªÈ¤ªô¤   À¯ñນ­µ¾ê†»ñ¡¦¾¥¾¡²¾¨Ãນ­¦øȲ¾¨­º¡ À´õº¹¾¨¥¾¡±É¾Áìɸ ¡ð¨¾¡
ꆥ½¡ñ®£õນ­´¾À¯ñນ­Ã¹´È.
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ

No comments:

Post a Comment