Saturday, July 16, 2011

ຢາບຳລຸງຮ່າງກກາຍ ເບີ2 ( ກ່ອງເຫລືອງ )

                                             ຢາ ບຳລຸງຮ່າງກາຍ ເບີ2 ( ກ່ອງເຫລືອງ )

²½ìñ¤´½¹ñ©¦½¥ñນ­
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
¦¾´¾©®¿ì÷¤»ñ¡¦¾  Â롹ö¸Ã¥  Â롦½Ïº¤ ( À¦˜ນ­Àìõº©¦½Ïº¤ªó®, ¦½Ïº¤À§ˆº´ )  Â롪ñ®   Â롹´¾¡Ä¢È¹ìñ¤   Âë¡
²ø´Á²É   Á²Éº¾¡¾©  £öນ­À´ˆº¨¤È¾¨  ´ôນ­¤ö¤  ®Ò´óÁ»¤  Ã¥£ð¹Ò¹È¼¸ À¥ñ®¹ö¸¢É¾¤©¼¸ ( Âë¡Ä´À¡ë­ນ )  Âë¡Àìõº©¥¾¤   Â롧ô´À¦í¾  ¡òນ­Ä©Éêñ¤À©ñ¡­ນ້º¨ Áì½ °øÉù¨È Âë¡ê†»ñ¡¦¾®Ò¹¾¨  ÁªÈùɴ󣸾´Á¢¤Á»¤¢œ­ນ  §È¸¨À¹ìõºªö¸Àº¤Ä©É
Âë¡´½Àìñ¤   Âë¡Àº©   º¿´½²ô¡  º¿´½²¾©  ê÷¡Âë¡¡ò­ນÄ©É
¡òນ­Ä©Éª˜¤ÁªÈÀ©ñ¡ນ­Éº¨ À«ò¤ °øɺ¾¨÷¦ø¤   Ã¹É ê¾©©òນ­ Œ ­ນÕ Œ ìö´ Œ ij ( ²½ìñ¤¤¾ນ­§ó¸ò© )

ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ

No comments:

Post a Comment