Saturday, July 16, 2011

ຢາ ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ( ສູດ 2)

ຢາ ຫວ້ານຊັກມົດລູກ ( ສູດ 2)

¦½ÀÎÈ ແມ່¨ò¤
»ñ¡¦¾ ©øÁì´ö©ìø¡¢º¤À²©¨ò¤Â©¨¡ö¤ À¹´¾½¦¿ìñ®Á´È¨ò¤ê†À¸ì¾´ó»º®À©õºນ­ÁìɸÀ¥ñ®,¯¸©êɺ¤êðì½´¾ນ­
 ¡òນ­ÁìɸÀ¹ñນ­°öນ­²¾¨Ãນ­ 3 ¸ñນ­, Á¡û¯ñ­ນ¹¾À숺¤ ´ö©ìø¡ªÔ ´ö©ìø¡µÈº­ªö¡¢¾¸ µÈ¾¤Á»¤ ´ó¡…ນ­À¹´ñ­ນ, ´ö©ìø¡ºñ¡À¦®, ¯Éº¤¡ñ­ນ´½Àìñ¤¯¾¡´ö©ìø¡ ¹ìõ ¡Éºນ­À®í¾, º¾¡¾ນ­Ä¸êº¤ (¨ò¤), ®Ò´óº¾ìö´ê¾¤À²©, ®Ò´ó­ນÕ¹ìÒìˆນ­, ¦¿ìñ®°øɨò¤ê†ªñ©´ö©ìø¡»ñ¤Ä¢È, ´ó¡…­ນí§Èº¤£º©,
 °øɨò¤´óìø¡¨¾¡, ©øÁìê÷¡ປັນຫ¾¡È¼¸¡ñ®´ö©ìø¡
( À¹ñ­ນ°öນ­§ñ©À¥ນ­ ²¾¨Ã­ນ 7 ¸ñນ­ )
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ

No comments:

Post a Comment