Saturday, July 16, 2011

ມຸກທອງ ( ສະມຸນໄພຂັດຫນ້າໃຫ້ຫນ້າຂາວ )

 

´÷¡êº¤  ( ìö©±É¾ ¹ນ­É¾¢¾¸ )
À¯ñນ­¦½Ï÷­Ä² ¦ó꺤 §È¸¨©øÁì ¯ñນ­¹¾ ±É¾, ¡½, ¥÷©©È¾¤©¿, î¹­Éນ¾ Ϻ¤£Õ  ìö©»º¨¹È¼¸
µíນ­  §È¸¨¡½§ñ®»ø¢÷´¢öນ­   °ò¸¹ນ­É¾§÷È´§ˆນ­ÀªÈ¤ªô¤  çɣøÈ¡ñ­ນ¡ñ®À£ˆº¤¦¿º¾¤ºˆນ­¡ÒÄ©É
´ó¸òêóçÉ:  çɢñ©¹­ນɾ ùɹ­ນɾæ, çɡȺ­­ນນºນ­  ( ´ó 2 ¢½Î¾© )
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
Email:morsenglao@hotmail.com

No comments:

Post a Comment