Saturday, July 16, 2011

Chak mod luk (Curcuma xanthorrhiza) TEL: 85620 2222 8597 Kham Phat

For Problems Remedies,female organ, rejuvenating the vagina,strengthening,Elderly.

 Description: Nourish the blood

for after childbirth to dischage lochia

Using as supplementary, This will help strengthening the body, reducing symtom of hypotension and insomnia. The quality can be divided into two parts:
ONE: Promote and protect hygiene of the inner female organ.
- Reduce problem with the womb and pain in the womb.
- reduce pain in the lower abdomen and help reducing problem with unbalanced wings of the womb.
- Reduce stomach ache and pain cause be menstruation.
- Help reducing the risk of abortion
- Reduce chronic leucorrhea.
- Reduce bad smell from the female inner organ.
- Give warmth to the body
- Reduce pain during sexual intercourse
TWO: Feminine Supplementary
- Promote beautiful complexion
- Reduce roughness on facial skin
- Reduce slacken abdominal surface cause by delevery.
- Rejuvenate and firm the vagina
- promote normal sexual emotion in women with problem.
- Help aged woman regain normal moisture in the inner organ during sexual intercourse.
- Use after delivery to accelerate recovery and promote mother's milk.
ຫວ້ານຊັກມົດລູກ  ( ສູດ 1 )  ມີສະຫມຸນໄພ 99 ຊະນິດ ອອກລິດເກື້ອກູນກັນ
ເນັ້ນຄວາມສວຍງາມ ກິນແລ້ວໃບຫນ້າຈະກ້ຽງງາມ ທາແປ້ງຕິດ, ມົດລູກສະອາດ , ຜິວພັນຜ່ອງໃສ, ຊ່ອງຄອດກະຊັບ, ກິນໃນທີ່ລັບບໍ່ມີ, ຫນ້າເອິກເຕ່ງຕຶງ ທ້ອງແບນລຽບງາມ ສຸດຍອດສະໝຸນໄພ ທີ່ ສາມາດປ່ຽນຄົນໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດບຳລຸງຮັກສາລະບົບມົດລູໄດ້ເປັນອັນດັບ 1.
ຫວ້ານຊັກມົດລູກ (ສູດ 2 ) ຮັກສາປັນຫາມົດລູກໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົກຂາວ, ມີກີ່ນໃນທີ່ລັບ, ເຊື້້ອລາໃນຮົ່ມຜ້າ, ມົດລູກຕ່ຳ  ມົດລູກຢ່ອນ, ມົດລູກອັກເສບ ເລືອດໄຫລວຽນບໍ່ດີ   ເຈັບປວດທ້ອງທໍລະມານເວລາມີຮອບເດືອນ ແລະ ອື່ນໆທຸກປັນຫາກ່ຽວກັບມົດລູກ.
ຢາ ສະຕີຫລັງຄອດບຸດເຮັດໃຫ້ ຂັບນ້ຳຄາວປາໄດ້ດີ  ມີນ້ຳນົມຫລາຍ  ບໍ່ເມື່ອຍບໍ່ວິນ ລະບົບເລືອດໄຫລວຽນດີ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ ກະຊັບຊ່ອງຄອດ ແລະ ຫນ້າທ້ອງນຳອີກດ້ວຍ
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 85620 2222 8597 ; 5699 9579 ; 7755 5579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
Email:morsenglao@hotmail.com

No comments:

Post a Comment