Saturday, July 16, 2011

ຢາ ສະຕຣີຫລັງຄອດບຸດ

ຢາ ສະຕຣີຫລັງຄອດບຸດ

¦½ÀÎÈÁ´È¦¾¸
¢ñ®ນ­Õ£¾¸¯¾Ä©É©ó  ´ö©ìø¡À¢í¾ºøÈÄ©Éĸ  ùɭນÕນ­ö´Ä©É¹ì¾¨  À»ñ©Ã¹É§Èº¤£º©³ò©¡½§ñ®
¹­ນɾÀºò¡¡½§ñ®ÀÏõºນ­À©ó´... À»ñ©Ã¹É´ö©ìø¡ ¦ö´®øນ­Á¢¤Á»¤  ©ñ®¡…ນ­Ãນ­ê†ìñ®
 °ò¸Îɾ§÷È´§œນ­
§È¸¨À숺¤°ò¸²ñ­ນ  ±É¾  »º¨¹È¼¸µíນ­  ¹­ນɾêɺ¤  êɺ¤Á®ນ­¡½§ñ®ເຂົ້າໄວ ກ່ວາ ສູດ1 ສາມເທົ່າ...
 
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ;
 77 555 579
ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
­

No comments:

Post a Comment