Saturday, July 16, 2011

ຢານ້ຳກະຊາຍດຳ ຫມໍເສັງ

 

¡½§¾¨©¿ ÏðÀ¦ñ¤
´ó¦È¸ນ­¯½¦ö´¢º¤¦½Ï÷ນ­Ä² 68 §½ນ­ò©¯½¦ö´¯½¦¾ນ­¡ñ­ນ »ñ¡¦¾Âë¡Àìõº©¥¾¤, À¦˜­ນÀºñນ­ªô¤
À¥ñ®¹ìñ¤  ¯¸©Áº¸  ÀÎñ®§¾  ¯¸©ª¾´£Ò  ª¾´À£‰¾  ¡½©ø¡êñ®À¦˜ນ­ ´ôນ­ª¾´ªöນ­ªö¸  Îɾ´õ©
ª¾´ö¸  °ò¸²ñນ­ ®Ò¡É¼¤ ®Òæ  À¯ñນ­ª¾£ò¸ ນ­ນº­¨¾¡  Á¡É¯ñນ­¹¾À숺¤¢º¤ °øɧ¾¨ ꆯñ©¦½¸½¨¾¡
¯ñ©¦½¸½®Òºº¡  Àນ­ˆº¤¥¾¡ªÈº´ìø¡Ï¾¡Ä£È  ®¸´  Áì½ Á¡É¯ñນ­¹¾À숺¤´óìø¡¨¾¡
( ¡òນ­Áìɸ¥½¯ñ®¯÷¤¦½´ñ©ª½²¾®ê¾¤À²©§¾¨Ã¹ÉÁ¢¤Á»¤, ¡òນ­ÁìɸÀ¹ñນ­°öນ­²¾¨Ãນ­ 5 ¸ñນ­ )
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ
Email:morsenglao@hotmail.com

No comments:

Post a Comment