Saturday, July 16, 2011

ຂີ້ມີ້ນຊັນ

ຂີ້ມີ້ນຊັນ

´½¹ñ©¦½¥ñ­ນ ²ø´£÷É´¡ñນ­
¢ñ®¦¾ນ­²ò©  Â롲ø´Á²É  ìò©¦½©¸¤©ñ¤  À¨ˆº¹øÉ´©ñ¤ºñ¡À¦®  êɺ¤ºõ©  À¥ñ®êɺ¤ À¯ñ­ນ±É¾ ¡½ ©È¾¤©¿ À¯ñນ­¦ò¸  À¯ñນ­ª÷È´  ±ó  ¹ນ­º¤ Âë¡¢šÀ»œº­ ¢š¹ò© ¢š¡¾¡ Âë¡¡½À²¾½ºñ¡À¦®   À®ö¾¹¸¾ນ­  Á°À®ö¾¹¸¾ນ­  Á°¡ö©êñ® Á°À¯ˆº¨ Á°Ä³Ä¹´É Âë¡°ò¸Îñ¤ê÷¡§½­ò© Âë¡£ð¡ò­Àìõº©À»ñ©Ã¹ÉîÎɾ§÷È´§ˆນ­, ©ñ®¡…ນ­ê÷¡§½­ນິ©Ã­ນ»È¾¤¡¾¨
( ¡òນ­ÁìɸÀ¹ñ­ນ°ö­ນ²¾¨Ãນ­ 5 ¸ñນ­ )
ສົນໃຈ ລາຍລະອຽດ ຜະລິດຕະພັນ ຫມໍເສັງ
 ແລະ ທຸລະກິດເຄຶອຂ່າຍລາຍໄດ້ດີ
ບໍ່ຕ້ອງຮັກສາຍອດ.
 ໂທ 020 2222 8597 ; 56 999 579 ; 77 555 579 ທ ຄຳພັດ ສິມມະວົງ

No comments:

Post a Comment